Výzkumné projekty

ČNRDD se v minulých létech i v současnosti aktivně podílel a podílí na řadě výzkumných projektů, souvisejících s vývojovými trendy v transplantační medicíně. V současné době probíhají projekty (I) informačních technologií zaměřené na optimalizaci vyhledávání dárce a (II) projekty v oblasti imunogenetiky zaměřené na optimalizaci výsledků nepříbuzenských transplantací.

Aktuálně probíhající projekty

I. IT projekty k rozvoji programu

1. Podpora rozhodování pro klinickou praxi s využitím modulární webové aplikace
V návaznosti na projekt Technologické agentury ČR pod názvem „Optimalizace (ekonomické i časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně“ (řešen vletech 2015-2017) je v úzké spolupráci se ZČU prováděn dovývoj modulární webové aplikace (databázové a aplikační logiky informačního systému) pro optimalizaci procesů a adaptabilitu registru, potřebné pro všechny spolupracující organizační jednotky registru a aplikované na míru ČNRDD.

2. Nástroje pro prezentaci znalostí
V rámci projektu MŠMT „Česká národní infrastruktura pro biologická data“ ELIXIR CZ je mimo jiné řešena problematika interoperability a prezentace znalostí.  ČNRDD spolupracuje se ZČU a FIT ČVUT na vývoji komplexního nástroje pro interoperabilitu mezi registry dárců dřeně pomocí konceptuálního modelování, který má sloužit pro prezentaci znalostí (procesů registru) při zaškolování nových pracovníků, jako podpora standardních operačních postupů pracovníků registru v běžném provozu, ale i jako prezentace procesů registru široké veřejnosti (např. dárci, pacienti, příbuzní…), stejně tak i na vylepšování nástrojů pro prezentaci znalostí a dat souvisejících s transplantací hematologických onemocnění.

II. Projekty v oblasti imunogenetické

1. Typizace HLA-DPB1 lokusu u pacientů a jejich vybraných nepříbuzných dárců.
Genotypizace DPB1 lokusu umožní dále optimalizovat výběr dárce pro daného pacienta – na základě specifické reaktivity T-buněčných epitopů lze vybrat dárce s DPB shodou či takzvanou „permisivní“ („povolenou“) neshodou, která nemá riziko reakce štěpu proti hostiteli. Tím dále zlepšíme výsledky transplantace. V této souvislosti je velmi prozíravé a výhodné, že od roku 2015 u všech nově registrovaných dárců vyšetřujeme DPB1 již při vstupu.

2. Genotypizace genů pro KIR (killer immunoglobulin-like receptors) u vybraných dárců pro pacienty s myeloidními malignitami.
Specifická kompozice genů kódující KIR (KIR genotypizace) a typ KIR haplotypy dárce příznivě ovlivňují výsledek transplantace u pacientů s myeloidními malignitami (protektivní efekt na relaps). KIR genotypizace a stanovení KIR haplotypů u vybraných HLA shodných dárců pro tyto pacienty a následný výběr dárce sníží riziko relapsu a dále tak optimalizuje výsledek nepříbuzenské transplantace.

3. The Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) component of the International Histocompatibility Working Group (IHWG).
Dlouhodobý mezinárodní multicentrický projekt, který průběžně shromažďuje HLA data a klinické výsledky nepříbuzenských transplantací z největších transplantačních center a HLA laboratoří celého světa. Údaje slouží k výzkumu vlivu kompatibility specifických HLA antigenů na výsledky transplantací dřeně. HLA laboratoř ČNRDD je ve východní a střední Evropě jediným účastníkem tohoto projektu. V roce 2014 byly průběžné výsledky tohoto projektu publikovány v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood (2014;124(26):3996-4003)

4. Sledování výskytu nových HLA alel u dárců ČNRDD.
Od počátku roku 2013 je částa od roku 2015 jsou prakticky všichni nově registrovaní dárci typizováni přímou sekvenací HLA genů pro minimálně 6lokusů (HLA-A,-B,-C,-DR, -DQ,-DP). U nových dárců bylo zatím zjištěno >20 zcela nových, dosud nepopsaných alel. Tyto nové HLA alely jsou průběžně publikovány a oficiálně zařazovány do databáze HLA alel při WHO.

Ukončené projekty a publikace

Optimalizace (ekonomické i časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně. Spolupráce ČNRDD na projektu ZČU zaměřeného na řešení flexibilního systém podpory rozhodování a efektivity činností registru dárců kostní dřeně v rámci verifikačního procesu (urychlení – optimalizace postupů a zabezpečení komunikace mezi jednotlivými participanty verifikačního procesu). Výsledky byly v r. 2018 publikovány jako originální práce v prestižním mezinárodním časopise Transplantation Proceedings.

Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. Projekt zaměřený na komplexní podporu informačních technologií v rámci ČNRDD , úzká spolupráce se ZČU na vývoji pokročilých metod vyhledávání dárců využívajících DNA znalostí (vyhledávání dárce, výpočet pravděpodobnosti shody a související HLA genetická diverzita registru) a odstranění limitací informačních systémů v transplantačním procesu.

Analysis of KIR genes diversity of tle A1B8DR3 (AH 8.1) haplotype in the Czech National Marrow Donors Registry (CNMDR) donors. The scenario for the donor selection according tle KIR repertoire? Originální projekt ČNRDD zkoumající diverzitu repertoáru KIR genů u dárců s nejvíce konzervovaným HLA haplotypem AH 8.1 a jejich možný význam pro strategii výběru dárců hemopoetických buněk ke klinickým transplantacím. Výsledky byly v r. 2010 publikovány jako originální práce v prestižním mezinárodním časopise Tissue Antigens.

Association of IL6 and CCL2 gene polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Mezinárodní multicentrický projekt za účasti tři pracovišť z ČR (HLA laboratoř Imunologického ústavu FN Olomouc, Centrální HLA laboratoř ČNRDD v Plzni a LF UP Olomouc) a HLA pracoviště ve Slovinsku. Projekt zkoumal význam polymorfismu cytokinů pro klinické výsledky transplantací hemopoetických buněk. Výsledky byly publikovány jako originální práce v prestižním mezinárodním časopisu Bone Marrow Transplantation.

Allogeneic transplant in patiens aged over 50 years: are results from young unrelated donors comparable to those from older relatives? Multicentrický projekt, jehož se spolu s ČNRDD účastní pět transplantačních center v ČR a Slovenské republice (Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Praha-Královské Vinohrady a Bratislava). Práce zjišťuje, nakolik se liší výsledky transplantací hemopoetických buněk od mladých nepříbuzných dárců od výsledků transplantací se staršími sourozenci. Průběžné výsledky studie byly prezentovány na mezinárodních konferencích Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně a Evropské federace pro imunogenetiku v r. 2009.

Evaluating registry serology by duplicate typing with a DNA-based Method. Šlo o mezinárodní multicentrickou studii, hodnotící přesnost sérologických typizací HLA antigenů prostřednictvím nezávislé duplicitní DNA typizace. V roce 2007 se projektu zúčastnilo 5 vybraných registrů z celého světa včetně ČNRDD. Účelem bylo srovnání kvality a obecné limitace sérologických typizací v jednotlivých registrech. Vyhodnocením studie začátkem roku 2008 byly získány racionální argumenty pro kompletní přechod na DNA typizaci.