Výběr dárce pro konkrétního pacienta

Předběžné vyhledávání

Jde o administrativní proces mezi transplantačním pracovištěm a jednotlivými registry, kdy se na úrovni počítačových databází porovnává tkáňový typ daného pacienta s výpisem tkáňových typů dárců v jednotlivých registrech. Probíhá bez potřeby aktivní účasti příslušných registrovaných dárců.

Širší výběr – aktivace dárce

Jde o proces zjišťování dalších informací o předběžně vytipovaných dárcích na žádost transplantačního centra. Může jít o potřebu bližšího určení tkáňových znaků podrobnými testy DNA nebo o další vyžádané údaje (věk, pohlaví dárce apod.)

Některé z vyžádaných podrobnějších typizací může registr provést ve své laboratoři z uschovaných vzorků DNA (pokud dal dárce k uschování svého vzorku souhlas), jindy musí být dárce znovu požádán o návštěvu Dárcovského centra k pohovoru a odběru dodatečného vzorku krve. 

Při jakémkoli novém kontaktu je dárce opětovně dotazován na aktuální zdravotní stav, situaci a na ochotu v dalším procesu pokračovat. Ke všem těmto krokům podepisuje dárce nový informovaný souhlas s tím, že má plné právo odstoupit z jakékoli příčiny i bez udání důvodu.

Užší výběr – „verifikace“

V této fázi jde o výběr nejvhodnějšího dárce – zpravidla z několika možných. K definitivnímu potvrzení ideální shody mezi dárcem a pacientem se znovu provádějí podrobné testy tkáňových znaků z nově nabraných krevních vzorků: tyto testy provádějí pro kontrolu a porovnání s tkáňovými znaky pacienta laboratoře příslušného transplantačního centra. 

Dostanete-li se do užšího výběru, budete pozván(a) v předem dohodnutém termínu k návštěvě svého Dárcovského centra k pohovoru a odběru nových vzorků krve. Ty budou zaslány – s plným zachováním vaší anonymity – jednak na příslušné transplantační pracoviště v ČR, případně v zahraničí, jednak z něj budou v rámci Dárcovského centra doplněny některé chybějící testy, pokud nebyly provedeny dříve (vaše krevní skupina, přítomnost protilátek CMV apod.). 

Při podrobném pohovoru s lékařem znovu vyplníte zdravotní dotazník, který zahrnuje všechny okolnosti, které by mohly být na překážku případnému darování. Při osobním pohovoru budete mít dostatek času a možnosti ptát se na všechno, co by vám nebylo jasné. Pokud chcete, máte právo a možnost vyžádat si konzultaci či vyšetření nezávislým odborníkem. 

Dostat se do užšího výběru ještě neznamená, že dárce bude k odběru definitivně vybrán. Přesto by v této chvíli už měl mít jasno, zda případný odběr může podstoupit a jakým způsobem. Samozřejmým předpokladem je nadále naprostá diskrétnost všech kroků, plné zachování anonymity dárce i příjemce a plné právo dárce další spolupráci odmítnout i bez udání důvodu.