Vlastní darování

Mohu darovat dřeň jen v České republice, nebo i v zahraničí?

Každý národní registr za své dárce ručí a zodpovídá po odborné, etické i lidské stránce. Jste-li členem Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD), odběr Vašich krvetvorných buněk se může uskutečnit pouze ve smluvním akreditovaném Odběrovém centru ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Máte-li darovat dřeň či krvetvorné buňky pro zahraničního pacienta, Váš odběr se uskuteční opět v Plzni a Vaše krvetvorné buňky odváží za pacientem na příslušné transplantační pracoviště speciálně pověřený zkušený kurýr.

Co se stane, budu-li vybrán a dřeň nebudu moci nebo nebudu chtít dát?

Pro Vás se nestane nic. Za uskutečnění transplantace nejste žádným způsobem právně zodpovědný(á) a nikdo vyjma několika pověřených pracovníků registru, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se o Vašem odstoupení nedozví. Pro nemocného to může znamenat ztrátu času spojenou s hledáním jiného dárce a v některých případech i samozřejmě zhoršení jeho nemoci. Pokud však odstoupíte z procesu, ke kterému jste již dal(a) souhlas, na poslední chvíli, tedy v době, kdy nemocný již zahájil předtransplantační chemoterapii, odklad transplantace mu způsobí vážné zdravotní komplikace nebo dokonce i smrt.  

Může se dárci při odběru něco stát, jaké jsou možné komplikace?

Rizika odběru kostní dřeně i krvetvorných buněk jsou u zdravého člověka naprosto minimální. Jde spíše o možné průvodní potíže spojené s odběrem (citlivost místa odběru, nevolnost po narkóze, bolesti kostí při aplikaci růstového faktoru…).

Existuje nějaké pojištění?

Ano, v souvislosti s vlastním odběrem je dárce pojištěn ze zákona proti veškerým rizikům souvisejícím s lékařským zákrokem v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Mohu darovat dřeň či krvetvorné buňky vícekrát?

Můžete, budete-li s tím souhlasit. Při darování pro rodinné příslušníky je opakovaný odběr, je-li pro úspěch transplantace nutný, vcelku běžná věc. Nepříbuzný dobrovolný dárce je u nás (i ve většině světových registrů) po odběru dřeně na 1 rok vyřazen z vyhledávání pro jiné nemocné. Naopak stejný dárce může být v případě potřeby požádán o nové darování i dříve, pouze však pro stejného pacienta, kterému už jednou krvetvorné buňky daroval a dodatečné darování je nutné k podpoře transplantačního efektu.

Dozvím se, pro koho je určena moje dřeň?

Z důvodů ochrany obou stran je vzájemná identita dárce a příjemce dřeně přísně utajena. O příjemci Vaší dřeně můžete dostat jen nejobecnější informaci (pohlaví a přibližný věk). Chcete-li, můžete svému pacientovi prostřednictvím Koordinačního centra ČNRDD poslat písemný vzkaz bez udání svého jména a bydliště. Váš vzkaz bude poté bezpečně doručen správnému adresátovi.

Mohu se se svým pacientem někdy setkat?

S příjemcem své dřeně se v žádném případě nesetkáte v období transplantace. Některé registry připouštějí vzájemné seznámení později, pokud si obě strany setkání výslovně přejí, a to až v době, kdy je transplantovaný pacient již mimo všechna rizika. Nikdy to ale není dříve než několik let po transplantaci. Pozdější seznámení dárce s příjemcem jeho dřeně jsou tak povolena spíše výjimečně, na nezávislou písemnou žádost obou stran v době, kdy na žádné straně již není pravděpodobnost komplikací. V takovém případě musí žádost o uvolnění identity dárce i příjemce předem schválit vedoucí lékař ČNRDD, který dostal možnost dostatečně se seznámit se zdravotním i psychickým stavem bývalého pacienta i jeho dárce.